جستجو کن در:

Engelska.gifSvenska.gif Spanska.gif Polska.gif Ryska.gifKinesiska.gifPersiska.gifArabiska.gifFranska.gif

Tipslista

رمانهای محبوب فارسی از نویسندگان زن ایرانی


رمانهای محبوب فارسی ازنویسندگان زن ایرانی که در سال 2007 در لیست کتابهای پرخوانندۀ فارسی در کتابخانۀ بین المللی قرارگرفته است

Tipslistor| Böcker inom ett särskilt område

menuArrowSmallWhite.gif داستانهای عاشقانه برای کودکان و نوجوانان
menuArrowSmallWhite.gif اشعار کلاسیک ایرانی برای کودکان از 9 سال به بالا
menuArrowSmallWhite.gif دو رمان فارسی از دو نویسندۀ زن ایرانی
menuArrowSmallWhite.gif فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان
menuArrowSmallWhite.gif رمانهای محبوب فارسی از نویسندگان زن ایرانی

menuArrowSmallWhite.gif Visa alla tipslistor

Skapad av Reza Sharifzadeh-Khoi

Titel Författare Språk Genre Datum
سه پنجره سه زن شیخی, مژگان توصیف زنان - Vuxen, رمانهای رابطه ای - Vuxen 2008-01-31
ISBN 9644052439
 اطلاعات بیشتر Signum Hqca.01
borrowIcon.gif کتاب را قرض کن Inlagd av Reza Sharifzadeh-Khoi
پوراندخت ستوده, الهام 2007-12-07
ISBN 9647259700
 اطلاعات بیشتر Signum Hqca - Hqca.01
borrowIcon.gif کتاب را قرض کن Inlagd av Shahin Merhom-Abed
یا س کبو د نا ظمی زاده, زهرا 2007-07-27
ISBN 9647259395
 اطلاعات بیشتر Signum Hqca Hqca.01
borrowIcon.gif کتاب را قرض کن Inlagd av Shahin Merhom-Abed
دختری درمه همز ه لو, تکین 2007-07-11
ISBN 9647259336
 اطلاعات بیشتر Signum Hqca Hqca.01
borrowIcon.gif کتاب را قرض کن Inlagd av Shahin Merhom-Abed
Daryā معینی , ما ندا 2007-07-02
ISBN 9644051599
 اطلاعات بیشتر Signum Hqca Hqca.01
borrowIcon.gif کتاب را قرض کن Inlagd av Shahin Merhom-Abed
رویای تبت وفی, فریبا 2007-06-28
ISBN 9643058247
 اطلاعات بیشتر Signum Hqca Hqca.01
borrowIcon.gif کتاب را قرض کن Inlagd av Shahin Merhom-Abed
ا فتا ب و اواز قوی روح, شهره 2007-06-07
ISBN 9644424123
 اطلاعات بیشتر Signum Hqca Hqca.01
borrowIcon.gif کتاب را قرض کن Inlagd av Shahin Merhom-Abed
چه کسی باور می کند شریفیان, روح انگیز 2005-12-05
ISBN 9645881625
 اطلاعات بیشتر Signum Hqca.01
borrowIcon.gif کتاب را قرض کن Inlagd av Reza Sharifzadeh-Khoi
نوایی از دل رهنما, فریده رمانهای رابطه ای - Vuxen, رمانهای عشقی - Vuxen 2005-12-05
ISBN 9649218262
 اطلاعات بیشتر Signum Hqca.01
borrowIcon.gif کتاب را قرض کن Inlagd av Reza Sharifzadeh-Khoi
اشراف زاده قدیری, نسرین رمانهای عشقی - Vuxen 2005-12-01
ISBN 9644423070
 اطلاعات بیشتر Signum Hqca.01
borrowIcon.gif کتاب را قرض کن Inlagd av Reza Sharifzadeh-Khoi
راز نیاز اسدی, زهرا رمانهای رابطه ای - Vuxen, رمانهای عشقی - Vuxen 2005-12-01
ISBN 9647259573
 اطلاعات بیشتر Signum Hqca.01
borrowIcon.gif کتاب را قرض کن Inlagd av Reza Sharifzadeh-Khoi
گلهای شب بو جعفری, مریم 2005-05-10
ISBN 9647259409
 اطلاعات بیشتر Signum Hqca.01
borrowIcon.gif کتاب را قرض کن Inlagd av Reza Sharifzadeh-Khoi 

این صفحه را به

نشان بده


Internationella Biblioteket
Odengatan 59
113 80 Stockholm 
www.interbib.se persian

 

مسئول صفحه
Reza Sharifzadeh-Khoi