Vilka stödinsatser behöver biblioteken från IB?

2016-01-07Under våren 2015 genomfördes en enkätundersökning för att ta reda på vilka stödinsatser biblioteken i landet behöver från IB. Här kan du läsa en sammanfattning av undersökningen.


Vilka stödinsatser behöver biblioteken från IB? – sammanfattning av enkätundersökning våren 2015.

Den nya bibliotekslagen och den uppdaterade Central medieförsörjningsplan för mångspråkiga medier har inneburit ett ändrat arbetssätt för biblioteken på samtliga nivåer gällande mångspråkiga medier och dess användare. För att ta reda på hur det har gått för folkbiblioteken, som har det yttersta ansvaret för sina låntagare, genomfördes en enkätundersökning under våren 2015. Resultatet av enkätsvaren kommer att användas som ett viktigt redskap för hur IB kan vidareutveckla stödet för folkbibliotekens arbete med mångspråkiga medier.

Fem områden framträdde tydligt bland önskemålen:
1. Behovet av depositioner kvarstår. IB behöver veta hur vi kan komplettera kommunernas bestånd samt hur tidigare depositioner fungerat.

2. Stöd i katalogiseringsarbete önskas genom flera poster i LIBRIS. Detta sammanfaller med ett av uppdragen IB fått av staten. Målet är att på sikt katalogisera 100 % i LIBRIS.

3. Mallar och skyltar behöver utökas med flera språk. Inom ett pågående projekt är t.ex. knubbtexter översatta till flera språk. Arbetet att lägga in texterna i nya mallar för nedladdning pågår. En ny broschyr ”Språkstigar” som uppmanar till barnens språkutveckling på 48 språk lanserades hösten 2015.

4. Det är inte helt lätt att hitta rätt på interbib.se. Instruktionsfilmer om hur man söker och navigerar på webbplatsen läggs ut under 2016.

5. Fysiska möten och studiedagar samt IB:s stödmaterial är uppskattade. Det finns fortsatt behov av kompetensutveckling inom olika språk- och litteraturområden. För att öka tillgängligheten kompletteras fysiska föreläsningar med filmade föreläsningar på webbplatsen. Tipslistor m.m. läggs också ut. IB fortsätter att utveckla katalogposter med genrer och ämnesord samt flera omslagsbilder. IB samlar även länkar till mångspråkiga sidor om olika språk- och litteraturområden.

I december 2015 genomförde Internationella biblioteket en intern workshop för samtlig personal på IB för att identifiera vilka stödområden som behöver prioriteras under 2016.  Diskussionen fortsätter under 2016.

Du hittar PDF:er med sammanställning av enkätsvaren under IB:s presentationsmaterial. Matrial finns samlat under rubriken Mångspråkigt biblioteksarbete. Till IB:s presentationsmaterial