معرفی کتاب

30/10/2018فراموشم مکن اثر عفت ماهباز


عفت ماهباز روزنامه نگار و فعال جنبش زنانن ایران، هفت سال از عمرش را در دوران حکومت اسلامی در زندان گذرانده است. کتاب فراموشم مکن خاطرات او از این دوره است
از عفت ماهباز پیش از این کتاب ،زنان ایران چراغی در دست چراغی در راه،  که مجموعه گفتگوهای وی با فعالان جنبش زنان در ایران است، توسط نشر باران منتشر شده است
متنی از کتاب
 آخرین روزهای زندگی در آن خراب آباد را خوب به خاطر دارم. زندانن را می گویم. البته آن زمان گمان نمی بردم آخرین روزها باشند. اصلا تصویری از رهایی نداشتم و چیزی نمی دیدم جز مرگ که در کنار گوشمان نفس های بلند می کشید. بعد از کشتار سال 1367 با چنان فشاری روبرو شده بودیم که شنیدن این که : می توانید تقاضای مرخصی ده روزه بنویسید و به دیدار خانواده تان بروید، برایمان غریب می نمود