!فروش کتاب های وجین شده کتابخانه

08/03/2019از تاریخ شنبه 16 مارس ساعت 11 فروش کتابهای وجین شده کتابخانه در کتابخانه بین المللی آغاز خواهد شد
هر ساله ما هزاران کتاب برای کتابخانه خریداری میکنیم وبنابراین مجبوریم که کتابهایی که دیگر به امانت گرفته نمی شود را به فروش بگذاریم
کتابهای فروشی در طبقه اول اتاق مطالعه قراردارد 

قیمت هر کتاب بزرگسال 10 کرون وقیمت هرکتاب کودک 5 کرون می باشد
فروش کتابها از تاریخ 16مارس شروع شده و تا 31 ماه مارس ادامه خواهدیافت
خوش آمدید
print facebook twitter linkedin Google+
زبان: