اطلاعات شخصی کاربر

کتابخانه ی بین المللی اطلاعات شخصی شما را ذخیره می کند. این کتابخانه تابع قانون "حفظ اطلاعات شخصی"  است  و از دادن این اطلاعات به افراد غیر اکیداً خودداری می کند. هنگامی که شما از طریق تلفن و یا ایمیل با کتابخانه ی بین المللی تماس می گیرید، کتابخانه جهت پاسخگویی به شما، نیازمند به یکسری اطلاعات شخصی می باشد که در حد و حدود قانون "حفظ اطلاعات شخصی" است . در فرم  پست الکترونیکی یا خدمات الکترونیکی، شما با کلیک بر روی "بفرست" می پذیرید که کتابخانه ی بین المللی اطلاعات شخصی شما را بعنوان یک کاربر ذخیره کند. همچنین اطلاعات شخصی شما در موقع صدور کارت کتابخانه ذخیره می شود

در صورت تقا ضای شما، طبق قانون "حفظ اطلاعات شخصی"  کتابخانه ی بین المللی موظف است که اطلاعات شخصی شما را تصحیح، مسدود و یا از بین ببرد 
   
 (länk)اطلاعات مربوط به قانون "حفظ اطلاعات شخصی"